ایمنی و امنیت

ایمنی و امنیت


  • آیفون صوتی- تصویری
  • واحد جداگانه برای نگهبان
  • نظارت 24 ساعته با دوربین های تعبیه شده برای امنیت مجتمع